REKLAMAČNÍ ŘÁD

Předmětem reklamačního řádu prodávajícího Františka Vopěnky, V Parníku 407/17, 153 00, Praha 5 - Radotín, IČ 11205423 (dále jen “prodávající”) jsou veškeré informace spojené s reklamačními podmínkami, zárukou a odpovědností za vady. Kde není úprava tímto reklamačním řádem, řídí se právní vztahy obchodními podmínkami prodávajícího a obecně platnými právními předpisy.

1.        Základní ustanovení a postup uplatnění reklamace

1.1.        Uplatnění práva z vadného plnění (dále také jen “reklamaci”) lze provést odevzdáním předmětu prodeje, který si kupující zakoupil u prodávajícího (dále také jako „zboží“), na adrese sídla prodávajícího V Parníku 407/17, 153 00, Praha 5 - Radotín, a to osobně nebo zasláním zboží na tuto adresu. Kupující je povinen vadu u prodávajícího uplatnit bez zbytečného odkladu poté, co ji kupující mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit. Jde-li o vadu skrytou, je kupující povinen ji u prodávajícího uplatnit bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci. Případné prodlení při pokračujícím užívání zboží i po zjištění vady může zapříčinit mimo jiné znehodnocení zboží, prohloubení vady nebo znemožnění opravy či identifikace původu vady, a může být tedy důvodem zamítnutí reklamace. Při reklamaci nebo bez zbytečného odkladu po ní sdělí kupující prodávajícímu, jaké právo z vadného plnění si zvolil.

1.2.        Kupující je k reklamaci povinen doložit doklad osvědčující datum a místo zakoupení a převzetí zboží, popřípadě záruční list, pokud byl vystaven, samotné zboží v kompletním stavu, vyčištěné, zbavené všech nečistot a pokud zboží kupující zasílá, pak je třeba jej zaslat v čistém obalu. Kupující zboží doloží v hygienicky nezávadném stavu a označí reklamovanou vadu zboží, její povahu a výskyt, informuje prodávajícího o zvoleném právu z vadného plnění a o svých identifikačních a kontaktních údajích v rozsahu nezbytném pro vyřízení práva. Prodávající je oprávněn odmítnout převzít k reklamačnímu řízení zboží, které nebude splňovat zásady obecné hygieny uvedené výše v tomto odstavci. Nedoložením dokladu osvědčujícího datum a místo zakoupení a převzetí zboží se kupující vystavuje riziku neprokázání včasnosti reklamace a oprávněnosti jeho nároku.

1.3.        Náklady na uplatnění práv z vadného plnění (reklamaci) hradí kupující, ledaže bude reklamace vad uznána jako oprávněná nebo leda se kupující s prodávajícím dohodnou jinak.

1.4.        Uplatní-li kupující právo z vadného plnění, potvrdí mu prodávající v písemné formě, kdy právo z odpovědnosti za vady uplatnil, a po vyřízení reklamace též potvrzení o způsobu řešení reklamace, jakož i o provedení případné opravy a o době reklamačního řízení, případně mu v písemné formě poskytne odůvodnění zamítnutí reklamace.

1.5.        Prodávající nepřebírá odpovědnost za vady a škodu vyplývající z funkčních vlastností zboží, z neodborného používání zboží či chybné manipulace se zbožím.

1.6.        Prodávající vyřídí reklamaci včetně odstranění vady bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení kupní smlouvy, na základě, kterého může kupující od kupní smlouvy odstoupit.

1.7.        Pokud je v rámci reklamačního řízení ohledně určité vady rozhodnuto, že reklamace je neoprávněná, pak nové reklamační řízení ohledně téže vady již nemůže proběhnout a prodávající je oprávněn z tohoto důvodu odmítnout převzít zboží k reklamaci.

1.8.        Kupující je povinen po vyřízení reklamace zboží převzít bez zbytečného odkladu ode dne, kdy byl o jejím vyřízení informován.

1.9.        Požaduje-li kupující, který je v prodlení s převzetím zboží, jeho opětovné odeslání, pak je prodávající povinen odeslat zboží kupujícímu jen za podmínky, že mu budou ze strany kupujícího předem uhrazeny veškeré náklady související s tímto odesláním.

2.        Práva z vadného plnění

2.1.        Kupující zboží podle možností prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčí se o jeho vlastnostech a množství a zkontroluje neporušenost obalů zboží. V případě zjištění jakýchkoliv závad je povinen toto neprodleně oznámit Prodávajícímu a případně i společnosti zprostředkovávající dopravu zboží (dále jen “dopravce”) a je oprávněn takové zboží nepřevzít. Pokud takto poškozené zboží kupující od prodávajícího či dopravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu. Porušením této povinnosti zanikají práva kupujícího z vadného plnění.

2.2.        Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že zboží je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že zboží:

           2.2.1.        má jakost a užitné vlastnosti kupní smlouvou požadované, prodávajícím popisované nebo na základě prováděné reklamy očekávané, popř. jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé,

           2.2.2.        se hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se plnění tohoto druhu obvykle používá,

           2.2.3.        odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

           2.2.4.        je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

           2.2.5.        vyhovuje požadavkům právních předpisů.

2.3.        Ustanovení uvedená v odst. 2.2 Reklamačního řádu se nepoužijí:

           2.3.1.        u zboží prodávaného za nižší cenu ve vztahu k vadě, pro kterou byla nižší cena ujednána,

           2.3.2.        na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním,

           2.3.3.        na zánik životnosti zboží v důsledku nadměrného používání nad rámec předpokládaného užití či účelovosti zboží i v důsledku nevhodného ošetřování a používání v rozporu se stanoveným účelem,

           2.3.4.        u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo

           2.3.5.        vyplývá-li to z povahy zboží.

2.4.        Vada zboží, která se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí zboží, se považuje za vadu existující již při jeho převzetí kupujícím, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud prodávající neprokáže opak.

2.5.        Vada je podstatným porušením kupní smlouvy, pokud o ní prodávající již při uzavření kupní smlouvy věděl nebo musel vědět, že druhá strana by kupní smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala. Vada je podstatným porušením kupní smlouvy i pokud, nestanoví-li zákon jinak, kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet odstranitelných vad zboží řádně užívat.

2.6.        Je-li vadné plnění podstatným porušením kupní smlouvy, má kupující právo na dodání nové věci, opravu věci, přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy.

2.7.        Je-li vadné plnění nepodstatným porušením kupní smlouvy, má kupující právo na odstranění vady nebo přiměřenou slevu z ceny.

2.8.        Kupující nemá práva z vadného plnění, pokud před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil, případně též jedná-li se o vadu, kterou kupující musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření smlouvy.

2.9.        Kupující nemůže odstoupit od kupní smlouvy v rámci svého práva z vadného plnění, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li zboží vrátit v tom stavu, v jakém jej obdržel. To neplatí:

           2.9.1.        došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady zboží,

           2.9.2.        použil-li kupující zboží ještě před zjištěním vady,

           2.9.3.        nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení zboží v nezměněném stavu svým konáním nebo opomenutím, nebo

           2.9.4.        prodal-li kupující zboží ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.

V Praze dne 21. 7. 2021